Kadra Pedagogiczna

Opublikowano: 2020-02-11 14:51, Numer artykułu: 20637 , Autor: K.Rogalska

Dyrektorem przedszkola jest Pani mgr Mirosława Karpińska.
W naszym przedszkolu nauczycielki wspierają wszechstronny rozwój dziecka, jego zdolności i zainteresowania, respektują prawa dziecka i szanują jego godność, stosują twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania. Posiadają kwalifikacje z zakresu:

  • logopedii
  • terapii dziecka
  • oligofrenopedagogiki
  • surdopedagogiki
  • pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej
  • pedagogiki zabawy

Nauczycielki tworzą warunki do działań kreatywnych każdego wychowanka, opracowują i wdrażają własne programy innowacyjne, na bieżąco diagnozują i monitorują rozwój dziecka. oraz rozpoznają i analizują indywidualne przypadki edukacyjne i wychowawcze. Nauczycielki potrafią pomóc dziecku o specjalnych potrzebach edukacyjnych w jego trudnych problemach rozwojowych. Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.