Regulamin Przedszkola nr 68

Opublikowano: 2020-03-05 09:28, Numer artykułu: 20638 , Autor: K.Rogalska

                                                            REGULAMIN PRZEDSZKOLA NR 68


I.    WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE OBEJMUJE WSPOMAGANIE ROZWOJU I WCZESNĄ EDUKACJĘ DZIECI OD TRZECIEGO ROKU ŻYCIA DO ROZPOCZĘCIA NAUKI W KLASIE PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

II.    PRZEDSZKOLE JEST INSTYTUCJĄ WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNO –  OPIEKUŃCZĄ.

III.    CELE PRZEDSZKOLA:

1.    Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.
2.    Realizacja bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie podstawy programowej.
3.    Zapewnianie dzieciom opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
4.    Tworzenie warunków umożliwiających osiągnięcie „gotowości szkolnej”.
5.    Umożliwienie odpłatnego korzystania z opieki w czasie przekraczającym realizowanie podstawy programowej

IV.    ZADANIA PRZEDSZKOLA:

1.    Tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju dziecka oraz przygotowanie go do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
2.    Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej.
3.    Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.
4.    Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka.
5.    Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w celu udzielenia dziecku pomocy specjalistycznej.
6.    Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej wychowankom i ich rodzicom.
7.    Uzgadnianie z rodzicami kierunku i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu.


Przedszkole uwzględnia prawo rodziców do informacji na temat:
- zadań wynikających z planu rozwoju przedszkola i rocznych planów pracy,
- zachowania i rozwoju swojego dziecka
-  stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
V.    ZADANIA  RODZICÓW:

1.    Współdziałanie z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dziecko przez rodzinę i przedszkole.
2.    Uczestnictwo w życiu przedszkola przyczyniające się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci:

a)    czynny udział w zebraniach, zajęciach otwartych, uroczystościach przedszkolnych,
b)    zapoznawanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczanych na tablicy informacyjnej dla rodziców,

3.    Regularne i w ustalonym terminie wnoszenie opłat za przedszkole.
4.    Dbanie o estetyczny wygląd dziecka.
5.    Zgłaszanie nauczycielkom powodu nieobecności dziecka trwającego dłużej niż jeden tydzień.
6.    W trosce o zdrowie wszystkich dzieci nie przyprowadzanie dziecka do przedszkola z kaszlem, katarem, podwyższoną temperaturą ciała itp.
7.    Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.
8.    Do odbioru dzieci z przedszkola upoważnieni są tylko rodzice (prawni opiekunowie) dziecka lub osoby pełnoletnie, upoważnione pisemną deklaracją rodziców zawartą w umowie. Odbiór dziecka z przedszkola przez rodzica i osoby upoważnione, odbywa się na podstawie identyfikatora. Dzieci nie będą wydawane osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu.
9.    Przestrzeganie rozkładu dnia:
-   punktualne przyprowadzanie dzieci do przedszkola w godzinach 6:00 do 8:15
-   odbiór dzieci z przedszkola w godzinach 12:45 do 13:00 oraz 13:45 do 17 zgodnie ze złożonym w umowie oświadczeniem
10.    Wszystkie dzieci zapisane do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają  obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.
11.    Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć na piśmie w kancelarii przedszkola z końcem miesiąca.
12.    Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola na nowy rok szkolny zobowiązani są do złożenia  Formularza Rekrutacyjnego zgodnie z zasadami systemu rekrutacji elektronicznej w terminie wyznaczonym przez organ prowadzący.